Saturday, April 9, 2016

Годишен тест по математика за студенти на четврта година

Име: __________________________________________

Точниот круг има одговорот!

1. Во изразување (100 + 200) + 400 = 100 + (200 + 400) се прикажува:

а) комутативен сопственост б) Асоцијативни имот 1 /

2. Во едно стадо има 560 овци. Црна овца беше 330. Колку овци беа бели?

a) 890 б) 0) 230 g) 560 1 /

3. Лејла замисли број. Кој има Sobral тој број, 257 беа со оглед на бројот 630. Кој замисли Лејла?

a) 887 б) 373 в) 383 г) 393 1 /

4. Колку време истекло од 9 h 14 min до 13 часот 35 мин?

а) 5 ч 21 мин б) 4 часа 49 мин v) за 22 h 21 min g) 4 часа 21 мин 1 /

5. Симон отиде во книжарница. Тие самите го носат 500 денари, и купи збирка на задачи по математика, делител и рампа. Според листата на цените на пени и други хип?

Колекција на задачи по математика -------- 190 ден.
-------------------------------------- Делител 180 ден.
Notepad ---------------------------------------- 30 ден.

a) 400 б) 0) 100 g) 90 1 /

6. Збирот на три броеви е 800. Првиот број е 200, а вториот е 100 поголема од првата. Третиот број е:

a) 200 б) 300 в) 1 100 g) 100 1 /

7. Затоа што на dolunavedenite скратена равенки може да биде напишана реченица за "Ако Годишен тест по математика за студенти на четврта година

Име: __________________________________________

Точниот круг има одговорот!

1. Во израз

No comments:

Post a Comment