Thursday, October 1, 2015

ADORA - PREDOGOVOR - NATASA

 • ПРЕДДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА
  НЕДВИЖНОСТ
  Склучен на ден: 01.10.2015 година помеѓу:
  1. Адора инженеринг дооел Скопје, со седиште на ул. Орце Николов
  бр.182а, представувано од управителот Проф. Др. Ванчо Чифлиганец,
  преку во понатамошниот текст - продавач
  и
  2. Жарко Божовиќ од _________, со ЕМБГ 1902961450109, со
  престојувалиште во _____________, со пасош број _________, издаден од
  надлежните органи на _______________, во понатамошниот текст -
  купувач
  Член 1.
  Со овој преддоговор се уредуваат мегусебните права и обврски помеѓу
  продавачот и купувачот.
  Член 2.
  Продавачот е регистриран за организирање на изградба на станбен и друг
  простор врз основа на:
  Лиценца за изградба на станбено деловни објекти од втора категорија издадена
  од Министерство за транспорт и врски на РМ
  Инвеститорот е регистриран за организирање на изградба на станбен и друг
  простор врз основа на:
  -Имотен лист бр. 21168 за КО Кисела Вода 2 на КП 302/4, КП 302/5, КП 302/39,
  КП 302/40 и КП 6682/15, недвижен имот кој се наоѓа на ГП 1.4.
  - Одобрение за градење Бр. уп.1 24-124 од 14.07.2015 година, издадено од
  Општина Аеродром.
  - Лист за предбележување на градба број 106228, за КО Кисела Вода 2 издаден
  од Агенција за катастар на недвижности.
  Член 3.
  Продавачот на купувачот ќе му продаде стан во градба и тоа:
  - стан бр. 17, тип 7, влез 1, на кат К1 (први), СТ со површина од 38м2 и
  ПП со површина од 3м2 или вкупна површина од 41м2, построен на КП
  302/4, КП 302/5, КП 302/39, КП 302/40 и КП 6682/15, евидентиран во
  Лист за предбележување на градба број 106228, за КО Кисела Вода 2, на
  ГП 1.4, да ги гради и предаде до степен на инженеринг-вселивост.
  Секоја дополнителна измена од Договорот ќе биде регулирана со Анекс Договор
  кон овој преддоговор.
  Член 4.
  Распоредот на просториите во станот, неговата големина, опременоста и видот
  на употребениот материјал за градење ќе бидат дадени во каталогот, основниот
  проект, скицата и стандардите за градење на објектот по нивното изготвување за
  кое нешто купувачот нема да има приговор.
 • Во случај на било какви измени во самиот градеж по барање на купувачот, тој е
  должен да достави барање за измени на образец 7224 до продавачот.
  Образецот 7224 е изготвен согласно ИСО Стандардизација и може да се добие
  кај продавачот.
  Само двострано потпишаниот образец 7224 за измени во рок од 30 дена од
  потпишување на овој Договор е основ за било какви промени во градежот, и
  барањето се поднесува само 1 (еднаш) се останато и дополнително без
  потпишан образец е неприфатливо за измени од страна на продавачот.
  Измените и барањето преку образец 7224 се возможни и оправдани само и
  единствено доколку не се нарушуваат битни елементи и стандарди во градба.
  Купувачот се согласува дека доколку сака да го посети градилиштето за да го
  види објектот кој е во градба, тоа мора да го стори со претходна најава и
  одобрение од менаџерот за недвижности со кој е во контакт.
  Доколку го посети градилиштето, купувачот е должен да ја носи личната
  заштитна опрема и да потпише изјава за посетител за носење на лична заштитна
  опрема.
  Член 5.
  Површината на недвижноста е вкупна површина по Лист за предбележување на
  градба и истата ќе претставува нето површина според Лист за предбележување
  на градба пресметана според договорената цена за метар квадратен на денот на
  склучување на овој преддоговор.
  Купувачот е изрично согласен да ја купи идната недвижност под условите
  утврдени во овој преддоговор согласно погоре наведените документи.
  Купувачот е согласен се до склучување на конечниот купопродажен договор да
  ги прифати и сите промени врзани со предметната недвижност во однос на
  квадратурата по добивање на имотен лист издаден од АКН Скопје.
  Договорената цена за предметните недвижности е фиксна и непроменлива
  доколку одстапките во квадратура се однесуваат на (+,- 1м2). За квадратура
  поголема од (+,- 1м2) ке се доплати, односно врати, по цена утврдена во член 6
  од овој Договор.
  Член 6.
  Договорената купопродажна цена за недвижниот имот изнесува 43.050,00 евра
  со вклучено ДДВ, а купувачот уплатата ќе ја врши на девизна сметка во NLB
  Tutunska Banka AD-Skopje swi cod: TUTNMK22, iban cod: MK07210300000129748
  adresa:Vodnjanska br.1 1000 Skopje, Makedonija, uplata vo korist na Adora
  inzenering dooel ul.Orce Nikolov 182 A ,1000 Skopje, Makedonija.
  Член 7
  Начин и динамика на плаќање за недвижниот имот:
  - Купувачот ќе уплати сума од 10.000.00 евра, во денарска противвредност по
  продажен курс на деловните банки на РМ, на денот на уплатата, најдоцна до
  05.10.2015 година.
  - Купувачот ќе уплати сума од 10.000.00 евра, во денарска противвредност по
  продажен курс на деловните банки на РМ, на денот на уплатата, најдоцна до
  05.11.2015 година.
  - Купувачот ќе уплати сума од 10.000.00 евра, во денарска противвредност по
  продажен курс на деловните банки на РМ, на денот на уплатата, најдоцна до
  05.12.2015 година.
 • - Купувачот ќе уплати сума од 10.000.00 евра, во денарска противвредност по
  продажен курс на деловните банки на РМ, на денот на уплатата, најдоцна до
  05.01.2016 година.
  - Купувачот ќе уплати сума од 3.050.00 евра, во денарска противвредност по
  продажен курс на деловните банки на РМ, на денот на уплатата, најдоцна до
  30.03.2016 година.
  Во случај на промена на даночната стапка на денот на склучување на Договор за
  купопродажба за предметната недвижност, купувачите се без условно согласни
  да извршат надомест, односно доплаќање или ќе се изврши враќање на данокот
  на додадена вредност.
  Во случај на непочитување на рокот за уплата на средствата најдоцна до
  05.10.2015 година овој Преддоговор нема да важи и да произведува правно
  дејство за договорните страни .
  Во случај купувачот се откаже од преддоговорот после уплатата, продавачот ќе
  задржи 10% од дотогаш уплатената сума, како надомест на штета согласно ЗОО.
  Во случај на дел од уплатата продавачот за остатокот од вредноста ќе засметува
  казнена камата согласно ЗОО за секој ден доцнење.
  Член 8.
  Купувачот е должен на закажаниот ден за примопредавање да го прими
  станбениот простор исправен според стандардите за објектот записнички, до 24
  месеци од правосилно одбрение за градење на објектот.
  Во колку купувачот не се јави и не го прими станбениот простор во рок од 15
  дена од закажаниот ден за примопредавање, продавачот се ослободува од
  секаква обврска по основа на надомест на штета.
  Член 9.
  Рокот за предавање на идната недвижност станот може да се продолжи во
  следните случаи:
  - виша сила
  - дополнителни и непредвидливи работи
  - недостаток на домашен пазар за материјали за градење и рестрикција на
  енергија,
  - забрана со акт на надлежен орган
  -неизвршување на обврските од страна на комуналните организации (ЕВН,
  Водовод, Канализација, Топлификација и останати локални и државни
  институции).
  Член 10.
  Гаранција на квалитет на вградените уреди и инсталации ќе важат 12 месеци (по
  примопредавањето).
  Член 11.
  Продавачот му гарантира на купувачот за правните недостатоци и е должен да
  се јави во негова заштита (заштита од евикција), на негов повик, ако трето лице
  полага некое право врз предметот, и да ги сноси правните последици во случај
  да му биде ограничено или намалено правото, како и останатите права кои им
  следуваат како на сопственици со потпишување на конечен купопродажен
  договор. Трошоците за укнижување, заверка на договорот, данок на промет на
  земјиштето, други непредвидени трошоци паѓаат на товар на купувачот.
  Член 12.
  Сите спорови по овој договор ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

No comments:

Post a Comment