Friday, October 12, 2012

ZELEN PAKET -JUNIOR III ODD  Тема:Здрав начин на живеење
 Конкретни цели:
 -Учениците да се запознаат со здравиот начин на живеење
 -Учениците да ги препознаваат нездравите навики на исхрана и живеење     
 -Учениците да воочат каква храна консумираат во текот на една седмица
 -Да направат разлика меѓу двата вида храна 
 -Да се запознаат со здрава храна и со правилна исхрана

Тема:Климатски промени
 -Учениците да разберат дека има појава на ефект на стаклена градина
 -Да разберат дека ефектот на стаклена градина го предизвикува глобалното затоплување
 -Да осознаат дека штетните гасови се опасни за здравјето на сите живи суштества на планетата Земја

Тема:Биолошка разновидност
 -Да ги разберат значењето и важноста на биолошката разновидност и нејзината улога за луѓето и за природата
 -Да ги разберат поимите животна заедница и синџир на исхрана
 -Да разберат дека кога се случуваат промени во животната средина,некои ордганизми се приспособуваат,други се селат,а некои сепак умираат
 -Да се запознаат со тешкотиите со кои се среќаваат птиците во текот на преселба

Тема:Вода
 -Да ги прошират знаењата за кружењето на водата во природата
 -Да станат свесни за својствата на водата и за нејзиното значење за живите организми 
 -Да сфатат дека во своето секојдневие можат да заштедат многу вода
 -Да станат свесни дека со мали промени во своите хигиенски навики можат за заштедат многу вода
  -Да се запознаат со разни извори на загадување на реките

Тема:Воздух
 -Да запаметат кои се основните состојки на воздухот
 -Да ја согледаат важноста на воздухот треба да биде чист
 -Да разберат дека воздухот треба да биде чист

Организациони форми на работа:
* Индивидуална
* Групна
* Фронтална
* Тандемска


Методи на работа:
* Метод на усно излагање
* Метод на разговор
* Метод на демонстрирање
* Метод на работа со текст


Место на реализација:
* Училница
* Училишен двор
* Непосредната околина
* Пошироката средина

Средства за работа:
* Разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината);
* Дидактички средства и материјали;
* Визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски творби, апликации и сл);
* Слајдови, сликовници, списанија;
* Аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, дигитален фотоапарат, компјутер и др. средства); 
* Интернет, образовни совтвери.


Активности на работа:
Разговор (дијалог) наставник – ученик;
Набљудување (директно или преку фотографии или др. визуелни средства) на природен (езеро, река, планина) и функционален (куќа, соба, предмет) простор и воочување разлики
* Набљудува и допира предмети
* Набљудува, доживува и коментира цртежи
* Набљудува и открива бои и тонови, нивните односи и тие искуства ги користи при сликањето
* Цртање линии, плоштини, луѓе, животни, случки од секојдневието, годични
времиња, симетрични и асиметрични форми
* Слика со ахроматски бои
* Применува градација на тонови
* Набљудува во околината и забележува светло-темно, црно-бело
* Изработува шаблони за печатење од картон и самостојно печати
* Лепе, врзува, составува предмети
* Ликовно истражува, комбинира, креира со компјутер.
Оценување на постигањата на учениците:
       Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постигањата на учениците, се прибираат показатели за нивните активности, мотивираноста за ликовно творење, ангажираноста на учениците, посветеноста во работата, како и тимската работа.
        При следење на постигањата на учениците треба да се внимава кон индивидуалниот пристап во постигањата на секое дете поединечно.
На крајот на годината се изведува сумативна описна оценка.

Зелен пакет –III одд

Наставен предмет Наставна содржина Зелен Пакет  Тема Зелен Пакет Наставна содржина Месец
1. 1.Запознавање на околината Училишен двор стр.21 Почва стр.41 ДелIII:Што ја загрозува почвата стр.46/Р.Л/49 Октомври II-Седмица
2. 2.Запознавање на околината Почва  во мојата околина Стр.55/56/57 Почва стр.41  ДелI:Колку почва има на земјатаСтр.45Р.Л./48 Јануари  III-Седмица
3. 3.Запознавање на околината Вода Стр.58 Водата во природатастр.59/61 Вода  стр.25  ДелII:Водата и личната хигиена Стр.29Р.Л./36 Јануари  IV-Седмица
4. 4.Запознавање на околината Воздух/61 Движење на воздухотстр.63 Воздух стр.17  ДелII: Што има во воздухот Стр.19 Р.Л.22 Февруари  I-Седмица
5. 5.Запознавање на околината Растенијата во мојата околина Стр,75/76/76 Биолош ка разновидност Стр.63  ДелII: Зошто растенијата се важни Стр,65  Р,Л,70 Март I-Седмица


Забелешка:
Наставните содржини се извадени од Прирачник за наставници, Зелен пакет јуниор, 2012 год.

одд.наставник :Роска Митрева с.Прждево

No comments:

Post a Comment